PALABRAS QUE SE ESCRIBEN IGUAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL (LETRA B)

 

 

Son muy numerosas las palabras que se escriben igual en inglés que en español (palabras homógrafas). Veamos las que comienzan por B.

En este listado incluimos la trascripción fonética de cada palabra, acompañada de la traducción en el caso de que ambos significados no coincidan.

LETRA B

b
biː

bacon
ˈbeɪkən

backgammon
bækˈgæmən

bacteria
bækˈtɪərɪə

badminton
ˈbædmɪntən

bah
bɑː

balance = balanza, equilibrio
ˈbæləns 

 

 

ballet
ˈbæleɪ

balsa
ˈbɔːlsə

banal
bəˈnɑːl

banana
bəˈnɑːnə

bar
bɑː

barman
ˈbɑːmən

baron
ˈbærən

barracuda
ˌbærəˈkuːdə

barrio = barrio de hispanohablantes en una ciudad norteamericana
ˈbɑriːoʊbasal = elemental
ˈbeɪsl 

base
beɪs

basilica
bəˈzɪlɪkə

bastion
ˈbæstɪən

begonia
bɪˈgəʊnɪə

beige
beɪʒ

benefactor
ˈbɛnɪfæktə

bestial
ˈbɛstiəl

beta
ˈbiːtəbicameral
ˌbaɪˈkæmərəl

biceps
ˈbaɪsɛps

bidet
ˈbiːdeɪ

bifocal
ˌbaɪˈfəʊkəl

bikini
bɪˈkiːni

bilabial
baɪˈleɪbiəl

bilateral
baɪˈlætərəl

bingo
ˈbɪŋgəʊ

binocular
bɪˈnɒkjʊlə

biodegradable
ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l

Aprende inglés más rápido

bisexual
ˌbaɪˈsɛksjʊəl

boa
ˈbəʊə

bodega = tienda de comestibles, almacén
bəʊˈdiːgə 

bolero
bəˈleərəʊ

bonanza
bəʊˈnænzə

bonito
bəˈniːtoʊ

bonsai
ˈbɑnˌsaɪ

boom
buːm

boutique
buːˈtiːk

bravo
ˈbrɑːˈvəʊ

bravura
brəˈvjʊrə

breve
briːv

brio
ˈbriːoʊ

bronco = potro salvaje
ˈbrɒŋkəʊ 

brutal
ˈbruːtl

bulimia
bju(ː)ˈlɪmɪə

Más letras: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z

Idioms Explicados

Avisos y Carteles

Ejercicios de Fluidez

Tests-Gratis.com