PALABRAS QUE SE ESCRIBEN IGUAL EN INGL╔S Y ESPAĐOL(LETRA C)

 

 

Son muy numerosas las palabras que se escriben igual en inglÚs que en espa˝ol (palabras homˇgrafas). Veamos las que empiezan por C.

En este listado incluimos la trascripciˇn fonÚtica de cada palabra, acompa˝ada de la traducciˇn en el caso de que ambos significados no coincidan.

LETRA C.

cabal = conspiraciˇn
kəˈbŠl 

cabala
kəˈbɑːlə

 

cabaret
ˈkŠbəreɪ

cable
ˈkeɪbl

cacao
kəˈkɑːəʊ

cactus
ˈkŠktəs

cadaver
kəˈdeɪvə

cafÚ
ˈkŠfeɪ

cafeteria
ˌkŠfɪˈtɪərɪə

caiman
ˈkeɪmən

calculable
ˈkŠlkjʊləbl

campus
ˈkŠmpəs

canal
kəˈnŠl

 

canapÚ
ˈkŠnəpeɪ

canasta
kəˈnŠstə

cancer
ˈkŠnsə

candela
kŠnˈdiːlə

candor
ˈkŠndə

cannabis
ˈkŠnəbɪs

canon
ˈkŠnən

cantata
kŠnˈtɑːtə

canto
ˈkŠntəʊ

canton
ˈkŠntɒn

cantor = solista del coro; sochantre
ˈkŠntə

capital
ˈkŠpɪtl

capo
ˈkŠpəʊ

capon
ˈkeɪpən

captor
ˈkŠptə

carbon
ˈkɑːbən

carcinoma
ˌkɑːsɪˈnəʊmə

cardigan
ˈkɑːdɪgən

cardinal
ˈkɑːdɪnl

cargo = cargamento, carga
ˈkɑːgəʊ

caries
ˈkeəriːz

carnal
ˈkɑːnl

cartel = cßrtel
kɑːˈtɛl 

carton
ˈkɑːtən

casino
kəˈsiːnəʊ

cassette
kŠˈsɛt

castor = ruedecita
ˈkɑːstə 

casual = informal
ˈkŠʒjʊəl 

catamaran
ˌkŠtəməˈrŠn

caudal
ˈkɔːdl 

causal
ˈkɔːzəl

caviar
ˈkŠvɪɑː

cedilla
sɪˈdɪlə

celestial
səˈlɛstiəl

censor
ˈsɛnsə

centesimal
sɛnˈtɛsɪməl

central
ˈsɛntrəl

centurion
senˈtjʊ(ə)rɪən

cereal
ˈsɪərɪəl

cerebral
ˈsɛrɪbrəl

cervical
sə(ː)ˈvaɪkəl

chalet
ˈʃŠleɪ

chaparral
ˌʧŠpəˈrŠl

charlatan
ˈʃɑːlətən

cheque
ʧɛk

chicle
ˈʧɪkl

chihuahua
ʧɪˈwɑːwə

china = porcelana
ˈʧaɪnə 

chinchilla
ʧɪnˈʧɪlə

chocolate
ˈʧɒkəlɪt

cicerone
ˌʧɪʧəˈrəʊni

cine = pelÝcula
ˈsɪnɪ

circular
ˈsɜːkjʊlə

civil
ˈsɪvl

clamor
ˈklŠmə

clan
klŠn

claque
klŠk

clerical
ˈklɛrɪkəl

clichÚ
ˈkliːʃeɪ

clitoris
ˈklɪtərɪs

club
klʌb

cobra
ˈkəʊbrə

coca
ˈkəʊkə

coda
ˈkəʊdə

collar = cuello
ˈkɒlə

colon
ˈkəʊlən

color
ˈkʌlə

coma
ˈkəʊmə

combustible
kəmˈbʌstəbl

combustion
kəmˈbʌsʧən

comer = prometedor
ˈkʌmə 

comestibles
kəˈmɛstɪblz

compatible
kəmˈpŠtəbl

compositor = cajista
kəmˈpɒzɪtə 

compulsion
kəmˈpʌlʃən

con = estafa
kɒn 

conceptual
kənˈsɛptjʊəl

concertina
ˌkɒnsəˈtiːnə

conclave
ˈkɒnkleɪv

condor
ˈkɒndɔː

conductor = director de orquesta
kənˈdʌktə 

confusion
kənˈfjuːʒən

conga
ˈkɒŋgə

congestion
kənˈʤɛsʧən

conquistador
kɒnˈkwɪstədɔː

consul
ˈkɒnsəl

consular
ˈkɒnsjʊlə

continua
kənˈtɪnjʊə

continuo
continuo

contralto
kənˈtrŠltəʊ

control
kənˈtrəʊl

contusion
kənˈtjuːʒən

conversion
kənˈvɜːʃən

convertible
kənˈvɜːtəbl

convoy
ˈkɒnvɔɪ

convulsion
kənˈvʌlʃən

copula
ˈkɒpjʊlə

coral
ˈkɒrəl

cordial
ˈkɔːdiəl

cordon
ˈkɔːdn

cornea
ˈkɔːnɪə

corner
ˈkɔːnə

corona
kəˈrəʊnə

corporal = cabo
ˈkɔːpərəl

Aprende inglÚs mßs rßpido

corpus
ˈkɔːpəs

corral
kɒˈrɑːl

corrosion
kəˈrəʊʒən

cortex
ˈkɔːtɛks

cosmos
ˈkɒzmɒs

coyote
ˈkɔɪəʊt

credo
ˈkriːdəʊ

crepuscular
krɪˈpʌskjʊlə

crescendo
krɪˈʃɛndəʊ

criminal
ˈkrɪmɪnl

crucial
ˈkruːʃəl

crucifixion
ˌkruːsɪˈfɪkʃən

cruel
krʊəl

culpable
ˈkʌlpəbl

cultivable
ˈkʌltɪvɒb(ə)l

cultural
ˈkʌlʧərəl

cunnilingus
cunnilingus

curable
ˈkjʊərəbl

curriculum
kəˈrɪkjʊləm

cursor
ˈkɜːsə

Mßs letras: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z

Idioms Explicados

Avisos y Carteles

Ejercicios de Fluidez

Tests-Gratis.com