PALABRAS QUE SE ESCRIBEN IGUAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL(LETRA D)

 

 

Son muy numerosas las palabras que se escriben igual en inglés que en español (palabras homógrafas). Veamos las que empiezan por D.

En este listado incluimos la trascripción fonética de cada palabra, acompañada de la traducción en el caso de que ambos significados no coincidan.

LETRA D.

dado = friso
ˈdeɪdəʊ

debacle
deɪˈbɑːkl

 

debate
dɪˈbeɪt

decimal
ˈdɛsɪməl

decision
dɪˈsɪʒən

deficit
ˈdɛfɪsɪt

déjà vu
diːéʤeɪà ˈvuː

delirium tremens
dɪˈlɪrɪəm tremens

delta
ˈdɛltə

dental
ˈdɛntl

deplorable
dɪˈplɔːrəbl

dermatitis
ˌdɜːməˈtaɪtɪs

desideratum
dɪˌzddəˈreɪtəm

 

detectable
dɪˈtɛktəbl

detector
dɪˈtɛktə

detestable
dɪˈtɛstəbl

diabetes
ˌdaɪəˈbiːtiːz

diagnosis
ˌdaɪəgˈnəʊsɪs

diagonal
daɪˈægənl

dial
ˈdaɪəl

dictatorial
ˌdɪktəˈtɔːrɪəl

dieresis
dieresis

Aprende inglés más rápido

diesel
ˈdiːzəl

digestion
dɪˈʤɛsʧən

digital
ˈdɪʤɪtl

dimension
dɪˈmɛnʃən

diminuendo
dɪˌmɪnjʊˈɛndəʊ

dinar
ˈdiːnɑː

diorama
ˌdaɪəˈrɑːmə


diploma
dɪˈpləʊmə

dipsomania
ˌdɪpsəʊˈmeɪnjə

director
dɪˈrɛktə

director general
dɪˈrɛktə ˈʤɛnərəl

discernible
dɪˈsɜːnəbl

disco = discoteca
ˈdɪskəʊ 

disparate = dispar, distinto
ˈdɪspərɪt

dispensable = prescindible
dɪsˈpɛnsəbl

disputable = discutible
dɪsˈpjuːtəbl

distension
dɪsˈtɛnʃən

diversion
daɪˈvɜːʃən

divisible
dɪˈvɪzəbl

division
dɪˈvɪʒən

divisor
dɪˈvaɪzə

doctor
ˈdɒktə


doctoral
ˈdɒktərəl

doctrinal
dɒkˈtraɪnl

dodo
ˈdəʊdəʊ

dolmen
ˈdɒlmɛn

domino
ˈdɒmɪnəʊ

don = profesor universitario
dɒn 

dossier
ˈdɒsɪeɪ

dote = adorar a alguien
dəʊt 

dragon
ˈdrægən

drama
ˈdrɑːmə

ducal
ˈdjuːkəl

duo
ˈdjuːəʊ

duodenal
ˌdju(ː)əʊˈdiːnl

durable
ˈdjʊərəbl

 

Más letras: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z

Idioms Explicados

Avisos y Carteles

Ejercicios de Fluidez

Tests-Gratis.com