PALABRAS QUE SE ESCRIBEN IGUAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL(LETRA M)

 

 

Son muy numerosas las palabras que se escriben igual en inglés que en español (palabras homógrafas). Veamos las que empiezan por M.

En este listado incluimos la trascripción fonética de cada palabra, acompañada de la traducción en el caso de que ambos significados no coincidan.

LETRA M.

machete
məˈʃɛti

machismo
/məˈtʃɪz.məʊ

 

macho
ˈmæʧəʊ

macro
ˈmækrəʊ

macrame
məˈkrɑː.meɪ

madrigal
ˈmӕdriɡəl

maestro
mɑːˈɛstrəʊ

Mafia
ˈmæfɪə

mafioso
ˌmæf.iˈəʊ.səʊ

magenta
məˈʤɛntə

magma
ˈmægmə

magnate
ˈmægneɪt

 

magnesia
mægˈniːʃə

magneto
mægˈniːtəʊ

magnetron
ˈmægnɪtrɒn

magnolia
mægˈnəʊliə

maharani
ˌmɑː.həˈrɑː.ni

malaria
məˈleərɪə

mama
məˈmɑː

mamba
ˈmæm.bə

mandarin
ˈmændərɪn

mango
ˈmæŋgəʊ

mania
ˈmeɪniə

mansion
ˈmænʃən


mantra
ˈmæntrə

manual
ˈmænjʊəl

mar = estropear
mɑː 

maracas
məˈrækəz

marginal
ˈmɑːʤɪnəl

marihuana
ˌmærɪˈhwɑːnə

marina = puerto deportivo
mʌˈriːnə 

marsupial
mɑːˈsuːpiəl

mascara = rimel
mæsˈkɑːrə 

mason = albañil
ˈmeɪsn 

matador
ˈmætədɔː

mate = compañero
meɪt 

material
məˈtɪərɪəl

maternal
məˈtɜːnl

matrimonial
ˌmætrɪˈməʊnjəl

mayor = alcalde
meə 

mayoral= de alcalde
ˈmeə.rəl

media = los medios de comunicación
ˈmiːdiə 

medicinal
mɛˈdɪsɪnl

medico
ˈmɛdɪkəʊ

medieval
ˌmɛdɪˈiːvəl

mediocre
ˈmiːdɪəʊkə

medusa
mɪˈdjuːzə

megalomania
ˌmɛgələʊˈmeɪniə

megaton
ˈmɛgətʌn

melanoma
ˌmɛləˈnəʊmə

melodrama
ˈmɛləʊˌdrɑːmə

Aprende inglés más rápido

melon
ˈmɛlən

memorable
ˈmɛmərəbl

menhir
ˈmɛnhɪə

meningitis
ˌmɛnɪnˈʤaɪtɪs

menstrual
ˈmɛnstrʊəl

mental
ˈmɛntl

mentor
ˈmɛntɔː

menu
ˈmɛnjuː

merino
məˈriːnəʊ

metal
ˈmɛtl

metastasis
mɛˈtæstəsɪs

metro
ˈmɛtrəʊ

metropolis
mɪˈtrɒpəlɪs

miasma
mɪˈæzmə

microchip
ˈmaɪkrəʊˌʧɪp

microfilm
ˈmaɪkrəʊfɪlm

mil = milímetro
mɪl 

mimesis
maɪˈmiːsɪs

mimosa
mɪˈməʊzə

mineral
ˈmɪnərəl

mini
ˈmɪnɪ

ministerial
ˌmɪnɪsˈtɪərɪəl

miserable
ˈmɪzərəbl

modal
ˈməʊdl

modular
ˈmɒdjʊlə

molar
ˈməʊlə

molecular
məʊˈlɛkjʊlə

monitor
ˈmɒnɪtə

monumental
ˌmɒnjʊˈmɛntl

moral
ˈmɒrəl

mortal
ˈmɔːtl

mosquito
məsˈkiːtəʊ

mote = mota
məʊt

motel
məʊˈtɛl

motocross
ˈməʊ.tə.krɒs

motor
ˈməʊtə

muesli
ˈmjuːzli

multicultural
ˌmʌltɪˈkʌlʧərəl

multilateral
ˌmʌltɪˈlætərəl

multimedia
ˌmʌltɪˈmiːdɪə

multiple
ˈmʌltɪpl

mural
ˈmjʊərəl

muscular
ˈmʌskjʊlə

musical
ˈmjuːzɪkəl

mutable
ˈmjuːtəbl

mutual
ˈmjuːtjʊəl

Más letras: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z

Idioms Explicados

Avisos y Carteles

Ejercicios de Fluidez

Tests-Gratis.com