PALABRAS QUE SE ESCRIBEN IGUAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL(LETRA S)

 

 

Son muy numerosas las palabras que se escriben igual en inglés que en español (palabras homógrafas). Veamos las que empiezan por S.

En este listado incluimos la trascripción fonética de cada palabra, acompañada de la traducción en el caso de que ambos significados no coincidan.

LETRA S.

saber = sable
ˈseɪbə

sable
ˈseɪbl

 

sacerdotal
ˌsæsəˈdəʊtl

sacramental
ˌsækrəˈmɛntl

sacristan
ˈsækrɪstən

safari
səˈfɑːri

saga
ˈsɑːgə

salami
səˈlɑːmi(ː)

saliva
səˈlaɪvə

salmon
ˈsæmən

salon
ˈsælɒn

salve = bálsamo
sɑːv 

 

salvo = salva
ˈsælvəʊ

samba
ˈsæmbə

samurai
ˈsæmʊraɪ

sandwich
ˈsænwɪʤ

sangria
sæŋˈɡriːə

sarcoma
sɑːˈkəʊmə

sauna
ˈsaʊnə

sector
ˈsɛktə

secular
ˈsɛkjʊlə

selector
sɪˈlɛktə

semen
ˈsiːmɛn

semibreve
ˈsɛmiːˌbriːv

semicircular
ˌsɛmɪˈsɜːkjʊlə

semiconductor
ˌsɛmɪkənˈdʌktə

semifinal
ˌsɛmɪˈfaɪnl

seminal
ˈsiːmɪnl

sensible = sensato
ˈsɛnsəbl 

sensual
ˈsɛnsjʊəl


sentimental
ˌsɛntɪˈmɛntl

sepia
ˈsiːpiə

septicemia
ˌsɛptəˈsiːmiːə

serial
ˈsɪərɪəl

sermon
ˈsɜːmən

servomotor
ˈsɜːvəʊˈməʊtə

sexual
ˈsɛksjʊəl

sidecar
ˈsaɪdkɑː

siesta
sɪˈɛstə

silicosis
ˌsɪl.ɪˈkəʊ.sɪs

silo
ˈsaɪləʊ

similar
ˈsɪmɪlə

simple
ˈsɪmpl

sin = pecado
sɪn 

singular
ˈsɪŋgjʊlə

sinusitis
ˌsaɪnəˈsaɪtɪs

sisal
ˈsaɪsəl

sitar
ˈsɪt.ɑːr

sociable
ˈsəʊʃəbl

social
ˈsəʊʃəl

soda
ˈsəʊdə

sofa
ˈsəʊfə

solar
ˈsəʊlə

solo
ˈsəʊləʊ

soluble
ˈsɒljʊbl

sombrero
sɒmˈbreərəʊ

sonar
ˈsəʊnɑː

sonata
səˈnɑːtə

soprano
səˈprɑːnəʊ

souvenir
ˈsuːvənɪə

suave = engolado
swɑːv 

subdivision
ˈsʌbdɪˌvɪʒən

sublime
səˈblaɪm

subliminal
sʌbˈlɪmɪnl

subnormal
ˌsʌbˈnɔːməl

subtotal
ˈsʌbˌtəʊ.təl

subtropical
ˌsʌbˈtrɒpɪkəl
 

Aprende inglés más rápido

subversion
səbˈvɜːʃən

suite
swiːt

sultan
ˈsʌltən

sultana
sʌlˈtɑːnə

super
ˈs(j)uːpə

superego
ˌs(j)uːpərˈɛgəʊ

superficial
ˌsjuːpəˈfɪʃəl

superior
sju(ː)ˈpɪərɪə

supernova
ˌsuːpəˈnəʊvə

supervision
ˌsjuːpəˈvɪʒən

supervisor
ˈsjuːpəvaɪzə

supremo = gran jefe
səˈpriːmoʊ

susceptible
səˈsɛptəbl

suspension
səsˈpɛnʃən

 

Más letras: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z

Idioms Explicados

Avisos y Carteles

Ejercicios de Fluidez

Tests-Gratis.com