PALABRAS QUE SE ESCRIBEN IGUAL EN INGLÉS Y ESPAÑOL(LETRA T)

 

 

Son muy numerosas las palabras que se escriben igual en inglés que en español (palabras homógrafas). Veamos las que empiezan por T.

En este listado incluimos la trascripción fonética de cada palabra, acompañada de la traducción en el caso de que ambos significados no coincidan.

LETRA T.

tabular
ˈtæbjʊlə

taiga
ˈtaɪgɑː

 

talon = garra
ˈtælən

tan = bronceado
tæn 

tandem
ˈtændəm

tangible
ˈtænʤəbl

tango
ˈtæŋgəʊ

tape = cinta
teɪp

taper = astilla
ˈteɪpə 

tapioca
ˌtæpɪˈəʊkə

tapir
ˈteɪpə

 

tarantula
təˈræntjʊlə

tarot
ˈtærəʊ

tartan
ˈtɑːtən

taxi
ˈtæksi

tea = té
tiː

television
ˈtɛlɪˌvɪʒən

temporal
ˈtɛmpərəl

tendon
ˈtɛndən

tenor
ˈtɛnə

tension
ˈtɛnʃən

tensor
ˈtɛnsə

tequila
tɪˈkiːlə

terminal
ˈtɜːmɪnl

terrible
ˈtɛrəbl

terrier
ˈtɛrɪə

territorial
ˌtɛrɪˈtɔːrɪəl

terror
ˈtɛrə

testimonial = recomendación
ˌtɛstəˈməʊniəl 

textual
ˈtɛkstjʊəl

tiara
tɪˈɑːrə

tibia
ˈtɪbɪə

tic
tɪk

tilde
tɪld

timbre
ˈtæmbə

titular = nominal
ˈtɪtjʊlə


tofu
ˈtəʊfuː

toga
ˈtəʊgə

tolerable
ˈtɒlərəbl

tombola
ˈtɒmbələ

tonal
ˈtəʊ.nəl

tornado
tɔːˈneɪdəʊ

torpedo
tɔːˈpiːdəʊ

torso
ˈtɔːsəʊ

tortilla = tortilla mejicana
tɔːˈtiːə 

total
ˈtəʊtl

totem
ˈtəʊtəm

tractor
ˈtræktə

trance
trɑːns

transfusion
trænsˈfjuːʒən

Aprende inglés más rápido

transistor
trænˈzɪstə

transportable
trænsˈpɔːtəbl

trauma
ˈtrɔːmə

triangular
traɪˈæŋgjʊlə

tribal
ˈtraɪbəl

tribunal
traɪˈbjuːnl

triceps
ˈtraɪsɛps

tricolor
ˈtrɪkələ

trilateral
ˌtraɪˈlætərəl

trio
ˈtri(ː)əʊ

triple
ˈtrɪpl

trivial
ˈtrɪvɪəl

tropical
ˈtrɒpɪkəl

tuba
ˈtjuːbə

tuberculosis
tju(ː)ˌbɜːkjʊˈləʊsɪs

tubular
ˈtjuːbjʊlə

tumor
ˈtjuːmə

tuna = atún
ˈtuːnə 

tundra
ˈtʌndrə

turbo
ˈtɜːbəʊ

tutor
ˈtjuːtə

tutorial = clase individual o en pequeño grupo
tju(ː)ˈtɜːrɪəl 

Más letras: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z

Idioms Explicados

Avisos y Carteles

Ejercicios de Fluidez

Tests-Gratis.com